fbpx
Từ vựng theo chủ để – toeic listening
Tháng Năm 29, 2016
Từ vựng theo chủ để – toeic listening
Tháng Năm 29, 2016

Từ vựng theo chủ để – toeic listening

 

VOCABULARY FOR CONFERENCE

– registration                         : sự đăng ký
– information packet               : một xấp các tập sách nhỏ cung cấp thông tin
– itinerary                              : lộ trình
– amenities                            : tiện nghi
– agenda                               : chương trình nghị sự
– give a presentation               : trình bày
– be away on a trip                 : đang đi công tác
– fundraising                          : quyên góp
– conference                          : hội nghị
– arrange a meeting                : chuẩn bị một cuộc họp
– handout                              : tài liệu phát tay
– draft                                   : bản phác thảo, đề cương
– training seminar                   : hội thảo huấn luyện
– trade show                          : hội chợ triễn lãm thương mại
– sumit the proposal                : đệ trình bản kế hoạch
– session                                : niên khóa, phiên họp

Loading...