Rule 1: B is not pronounced after M at the end of a word
– Examples: limb, crumb, dumb, comb, bomb, thumb
– Quy tắc 1: B không được phát âm sau phiên âm M vào cuối của một từ
– Ví dụ: limb (/lim/), crumb (/krʌm/), dumb (/dʌm/), comb (/koum/), bomb (/bɔm/), thumb (/θʌm/)

——————————————————————–
Rule 2: B is also not pronounced before T usually at the end of a word, but not always
– Examples: debt, doubt, subtle, debtor, doubtful
– Quy tắc 2: B cũng không được phát âm trước phiên âm T thường vào cuối của một từ, nhưng không phải lúc nào cũng vậy
– Ví dụ: debt (/det/), doubt (/daut/), subtle (/’sʌtl/), debtor (/’detə/), doubtful (/’dautful/)

Mọi nội dung, thông tin, hình ảnh đều thuộc bản quyền của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế EUC.
Mọi hành động sao chép, sử dụng mà không qua cho phép đều sẽ bị truy cứu trước pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.