fbpx
6 mẹo quan trọng cho người học cải thiện tiếng anh
Tháng Năm 28, 2016
16 bước để đạt được 7.0 trong kì thi IELTS (16 steps to get 7 in IELTS)
Tháng Năm 28, 2016

Khám phá 6 điều cần phải dừng làm khi học tiếng anh

1. STOP TRANSLATING
Translating should only be something you need to do in the very early stages of learning English.Once you have a basic grasp of vocabulary, you should stop thinking in your own language and trying to translate everything, as this slows your progress down, and limits your focus!
When someone says something, concentrate on the words you DO know, and build your understanding from there.

Dịch chỉ nên được dùng khi bạn cần trong giai đoạn đầu của việc học tiếng Anh. Một khi bạn có một nắm bắt cơ bản của từ vựng. Bạn nên ngừng suy nghĩ bằng ngôn ngữ của riêng bạn và cố gắng để dịch tất cả mọi thứ. Vì điều này làm chậm tiến độ của bạn xuống. Và hạn chế tập trung của bạn!
Khi ai đó nói điều gì đó, tập trung vào những từ bạn biết. Và xây dựng sự hiểu biết của bạn từ đó.

2. DON’T be afraid to make mistakes!
Fear can become a huge barrier, which makes it difficult to progress. If you know the rules of grammar, but struggle to hold a conversation – that doesn’t mean you should avoid talking in English!
STOP thinking about how people might react, and what they’ll say. Everyone makes mistakes, and then they learn from them – that is how you get better at it!
Sợ hãi có thể trở thành một rào cản rất lớn, mà làm cho nó khó khăn để tiến bộ. Nếu bạn biết các quy tắc ngữ pháp. Nhưng đấu tranh để giữ một cuộc trò chuyện – điều đó không có nghĩa là bạn nên tránh nói chuyện bằng tiếng Anh!

DỪNG suy nghĩ về cách mọi người có thể phản ứng. Và những gì họ sẽ nói. Tất cả mọi người đều mắc những sai lầm, và sau đó họ học hỏi từ những lỗi đó – đó là cách bạn tiến bộ tốt hơn ở đó!

3. STOP being nervous!

Speak in English every time you have the opportunity. If you think about speaking, then you’ll just feel even more nervous. Just put yourself out there, and speak!
The more you speak, the more confident and comfortable you will feel, and the quicker you will learn how to communicate in English properly!
You may need to step out of your comfort zone a little bit, but the more you speak in English, the more you will begin to feel relaxed.
Nói tiếng Anh mỗi khi bạn có cơ hội. Nếu bạn nghĩ về nói, sau đó bạn sẽ chỉ cảm thấy càng thêm lo lắng. Chỉ cần đặt mình ra khỏi đó, và nói chuyện!

Bạn nói chuyện càng nhiều, bạn sẽ càng tự tin hơn và thoải mái hơn, và bạn sẽ học cách giao tiếp bằng tiếng Anh đúng cách nhanh hơn!

Bạn có thể cần phải bước ra khỏi vùng thoải mái của bạn một chút, nhưng bạn nói tiếng Anh càng nhiều, bạn sẽ càng bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn.

4. STOP taking it personally when people don’t understand you!

Đừng ngại ngùng hay mặc cảm khi người khác không hiểu bạn.

At some point, you will meet someone who, no matter how hard you try, just can’t understand you. This happens all the time.
Due to the large number of English speakers in the world, there is a wide range of accents, some of which, can be hard to understand!

Eliminating your mother tongue from your accent completely, is extremely difficult, so don’t be too hard on yourself.

Tại một số trường hợp, bạn sẽ gặp một người,dù có cố gắng như thế nào đi nữa, học cũng không hiểu bạn. Điều này xảy ra rất thường xuyên.

Do số lượng lớn người nói tiếng Anh trên thế giới, có một loạt các dấu trọng âm, một số trong đó, có thể là khó hiểu!

Loại bỏ tiếng mẹ đẻ của bạn từ giọng của bạn hoàn toàn là vô cùng khó khăn, do đó đừng khó khăn quá với bản thân mình.

5. STOP worrying!
Don’t waste a chance to speak English because you’re worried about whether they will understand you or not. Be confident, and have an ‘I can do it’ attitude.
Don’t be shy! Least of all, don’t worry about learning, because it’s supposed to be fun. The more fun you have, the easier you will learn!

Không lãng phí một cơ hội để nói tiếng Anh bởi vì bạn đang lo lắng về việc liệu họ sẽ hiểu bạn hay không. Hãy tự tin, và có một thái độ là ‘tôi có thể làm điều đó “.
Đừng ngại! Ít nhất, đừng lo lắng về việc học, bởi vì nó phải được trở nên vui vẻ. Càng vui trong môi trường học, bạn sẽ càng học dễ dàng hơn.

6. DON’T give up!

Đừng bỏ cuộc
At first, it always seems hard when you’re learning something new, but if you keep at it – it will become easier!

You have to keep practising if you want to get better, otherwise it’ll get harder to improve.

Professional athletes have to do the same, they train hard all the time, because if they didn’t – their skills would just get worse!

Lúc đầu, nó luôn luôn có vẻ khó khăn khi bạn đang học một cái gì đó mới. Nhưng nếu bạn tiếp tục học – nó sẽ trở nên dễ dàng hơn!

Bạn phải tiếp tục luyện tập nếu bạn muốn nhận được kết quả tốt hơn, nếu không nó sẽ trở nên khó khăn hơn để cải thiện.

Vận động viên chuyên nghiệp phải làm như vậy, họ luyện tập chăm chỉ tất cả các thời gian, bởi vì nếu họ không làm – kỹ năng của họ sẽ chỉ nhận được tồi tệ hơn!

Mọi nội dung, thông tin, hình ảnh đều thuộc bản quyền của Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế EUC.
Mọi hành động sao chép, sử dụng mà không qua cho phép đều sẽ bị truy cứu trước pháp luật.
Loading...